Informacja z  posiedzenia Zespołu Problemowego RDS ds. usług publicznych

 20 lutego 2018 r., godz. 11:00

Tematem  była dyskusja nad propozycją zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

W listopadzie 2017r. strona związkowa oraz strona pracodawców złożyły na piśmie propozycje zmian w tej ustawie. Najważniejsza zmiana dotyczyła  tabeli współczynników najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.

Kilka dni przed posiedzeniem dostaliśmy projekt zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia zaakceptowany przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt zakłada rozszerzenie katalogu podmiotów leczniczych (Ministerstwo Rodziny nie zgodziło się na pełne rozszerzenie na wszystkich pracowników zawodów leczniczych – byłby to według MR niezgodne z Konstytucją RP).

 Projekt rozszerza katalog podmiotów leczniczych na pracowników którzy wykonują działalność podstawową proponując im współczynnik 0, 53.

Przenosi się grupę pielęgniarek i położnych z grupy 9 do grupy 8 (wskaźnik 0,73).

Wprowadzono termin do 15.06 na wydanie przez kierownika podmiotu leczniczego zarządzenia o ustaleniu minimalnego wynagrodzenia.

Pani Maria Ochman z NSZZ Solidarność zwróciła się z wnioskiem aby rozszerzyć zakres podmiotowy na wszystkich pracowników służby zdrowia. Uważa że należy rozważyć zmianę wskaźnika 0,53 ponieważ ten wskaźnik to  wynagrodzenie zasadnicze poniżej płacy minimalnej.

Zaproponowała wskaźnik  dla pracowników niemedycznych ze średnim wykształceniem 0,64.

Powiedziała że zbulwersował ich fakt, że Minister Zdrowia zawarł porozumienie z lekarzami rezydentami – nie jest to żadna grupa zawodowa. Jest to porozumienie separatystyczne – porozumienie lekarzy rezydentów to nie związek zawodowy i nie są oni organizacją należącą do RDS-u.

Pani Krystyna Ptok podkreśliła, że Forum zrzesza największą liczbę zawodów medycznych. W imieniu zrzeszonych grup zawodowych wyraziła opinię, że porozumienie z lekarzami rezydentami wzbudziło w nas uzasadniony niepokój. Zadała pytanie: jakie działania podejmie Rząd aby przeciwdziałać rosnącej teraz skokowo dysproporcji pomiędzy wynagrodzeniem lekarzy (specjalistów i rezydentów), a poziomem płac pozostałych pracowników medycznych. Podkreśliła, że jako FZZ domagamy się odmrożenia kwoty bazowej i zmiany współczynników.  ( 21.02.2018r miało być ponownie wysłane pismo z propozycją współczynników do Ministerstwa Zdrowia oraz sprzeciw zrównania współczynnika 0,64 dla pracowników medycznych i nie medycznych z wykształceniem średnim.)

FZZ złożyło  wniosek o zakończenie prac nad nowelizacją ustawy do końca kwietnia tego roku, tak abyśmy w maju mogli negocjować z pracodawcami na nowych warunkach.

Pani Minister  Zdrowia Szczurek Żelazko- ustawa wejdzie w życie niezwłocznie po podpisaniu ale nie może zadeklarować konkretnej daty. Jest szansa żeby nowelizacja weszła w życie w połowie roku 2018.

PZM wyraziła oburzenie proponowaną nowelizacją, podkreślając że są to zmiany pozorowane.

Strona OPZZZ również prosiła o wskazanie terminu wejścia w życie zmienionej Ustawy.

Przedstawiciele Konwentu Marszałkowskiego z woj. opolskiego i śląskiego zwrócili uwagę że w

uzasadnieniu nowelizacji jest napisane, że nie będą przekazane dodatkowe środki finansowe na wzrost wynagrodzeń.

Pani Szczurek Żelazko w odpowiedzi ,że środki na realizację ustawy w 2017 roku były przekazane jako nad wykonania albo wzrost wartości świadczeń. Prosiła żeby porównać wpływ środków na I i II półrocze to będzie widoczna  ta kwota .

Prezes NFZ podkreślił, że  porozumienie z rezydentami nie łamie wprost ustawy. Ale też nie potrafił wskazać źródła finansowania tego porozumienia. Zaznaczył tylko, że też  im  zależy jako płatnikowi aby te rozwiązania weszły jak najszybciej w życie (od 1 lipca). 

Konkluzją spotkania było aby strona związkowa przedstawiła ponownie pisemnie swoje uwagi do projektu nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu - uwzględniając m.in. podpisane przez Ministra Zdrowia porozumienie z lekarzami rezydentami.

Termin na kolejne Posiedzenie zespołu Problemowego RDS ds. usług publicznych został ustalony na 29.03.2018r. Godz.9.00